لیگ نوزدهم

۱۳۹۹-فروردین-۰۸ ۰۰:۰۰ قبل از ظهر
۱۳۹۸-اسفند-۰۸ ۰۰:۰۰ قبل از ظهر
۱۳۹۸-اسفند-۱۷ ۰۰:۰۰ قبل از ظهرماشین سازی تبریز
۱۳۹۸-مهر-۲۳ ۰۰:۰۰ قبل از ظهر
۱۳۹۸-اسفند-۱۶ ۰۰:۰۰ قبل از ظهر
۱۳۹۸-بهمن-۲۲ ۰۰:۰۰ قبل از ظهر
۱۴۰۱-مهر-۱۴ ۰۵:۲۵ بعد از ظهراستقلال تهران