علی قاضی زاده

علی قاضی زاده

علی قاضی زاده

مهاجم

182

82
علی قاضی زاده

24

بازی های انجام شده

حرفه

بررسی اجمالی